Салықтарды «Электронды үкімет» порталында төлеуге жаңа мүмкіндіктер

0Общее количество посещений .

Бөлісу

eGov.kz порталында барлық салықтар мен басқа міндетті төлемдерді авторизациясыз, электронды цифрлық қолтаңба мен қол қоюсыз бюджеткетөлеужаңақызметііскеқосылды.

eGov.kz порталында «Салықтаржәнеқаржылар» — «Салық салу» — «Салықтардыжәнебюджеткетөленетінбасқа да міндеттітөлемдердітөлеу» және «Онлайн ресімдеу» батырмасынбасып, қызметкетапсырысберугеболады.

Салықтөлеушінің ЖСН/БСН, мемлекеттіккірістерорганыныңатауын, төлемсомасын, бюджеттіксыныптамасыныңкодынтаңдағаннанкейінжүйесалықтытөлеубөлімінеөтудіавтоматтытүрдеұсынады. Барлық процедура аяқталғаннанкейінтөлемжасалғанынрастайтынэлектронды чек беріледі.

Салықтөлеушіжекетұлғаретіндеавторизацияланып, заңдытұлғаның БСН деректерінтолтыраотырып, заңдытұлғаүшінсалықтардатөлеумүмкіндігінеиеболадыжәнекерісіншезаңдытұлғажекетұлғаныңсалықтарынтөлейалады.

Осығандейін «Электрондыүкімет» порталындажекетұлғаларүшінсалықтардыңүштүрі: мүліксалығы, көлікқұралдарынасалынатынсалық, жерсалығыбойыншатөлеумүмкіндігіболатын.

Бүгінгікүніпорталда 18 түрлісалықтарбойыншатөлемдержасауғамүмкіндікберіліпотыр:

— корпоративтіктабыссалығы;

— жекетабыссалығы;          

— әлеуметтіксалық;

— заңдытұлғалардыңжәне дара кәсіпкерлердіңмүлiгінесалынатынсалықтар;

— жерсалығы;

— заңдытұлғаның  көлiкқұралдарынасалынатынсалық;

— бірыңғайжерсалығы;

— қосылғанқұнсалығы;

— акциздер;

— арнайытөлемдержәнежерқойнауынпайдаланушыларсалығы;

— экспортқасалынатын рента салығы;

— ойынбизнесінесалық;

— тіркелгенсалық;

— алымдар;

— төлемдер;

— кедендіктөлемдер;

— басқатөлемдержәнебаждар.

Осығанұқсасқызметтүрі 2018 жылдыңсоңынадейін ҚР ҚМ Мемлекеттіккірістеркомитетініңпорталындаhttp://kgd.gov.kz/жүзегеасырылатынболады.

 

Төлеби ауданы бойынша Мемлекеттік

кірістер басқармасының

«Ақпаратты қабылдау

 және өңдеу орталығы»

бөлімінің басшысы  

Д.Рахманкулов

© 2018 Ресми интернет-ресурс: Төлеби ауданының әкімдігі

Өтініш беру
Сайт картасы
fb tw tw