Микро және шағын бизнес компанияларын үш жыл мерзімге кірістен салық төлеуден босату бойынша

Салық төлеушілер назарына!
Төлеби ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті,  «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы Заннына жана 57-4 бабы енгізілгенін назарларыңызға жеткізеді.
Аталған өзгерістерге сәйкес, 2020 жылғы 1 қаңтарданбастап 2023 жылғы
1 қаңтарға дейінгі кезеңде арнаулы салық режимдерін қолданатын және микрокәсіпкерлік немесе шағын кәсіпкерлік субъектілері болып танылатынт ұлғалар, оның ішінде бірыңғай жер салығын төлеушілер, төленуге жататын:
1) Салық кодекстің 686, 687, 695, 700-баптарына сәйкес есептелген корпоративтік (жеке) табыс салығының сомасын (төлем көзінен ұсталатыннан басқа);
2) Салық кодекстің 687-бабына сәйкес есептелген әлеуметтік салық сомасын;
3) Салық кодекстің 704-бабына сәйкес есептелген бірыңғай жер салығының сомасын 100 пайызға азайтады.
Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының 2 және 3-тармақтарында белгіленген шарттарға сай келетін салық төлеушілер шағынкәсіпкерліксубъектілері (микрокәсіпкерліксубъектілері) дептанылады.
Соныменқатар, жоғарыда аталған ережелер келесі қызметтерге қолданылмайтынына назараударамыз:
1) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларайналымыменбайланыстықызметті;
2) акцизделетінөнімдіөндірудіжәне (немесе) көтермесаудадаөткізуді;
3) астыққабылдаупункттеріндеастықсақтаужөніндегіқызметті;
4) лотерея өткізуді;
5) ойынбизнесісаласындағықызметті;
6) радиоактивтіматериалдарайналымыменбайланыстықызметті;
7) банк қызметін (не банк операцияларыныңжекелегентүрлерін) жәнесақтандырунарығындағықызметті (сақтандыруагентініңқызметіненбасқа);
8) аудиторлыққызметті;
9) бағалықағаздарнарығындағыкәсіптікқызметті;
10) кредиттікбюролардыңқызметін;
11) күзетқызметін;
12) азаматтықжәнеқызметтікқару мен оныңпатрондарыайналымыменбайланыстықызметті;
13) жерқойнауынпайдаланусаласындағықызметті, оныңішіндекеніздеушілерқызметін;
14) пайдалықазбаларөткізуді, трейдерлердіңқызметін, көмір, мұнайөткізужөніндегіқызметті;
15) мұнайөнімдерініңжекелегентүрлерін, бензинді, дизель отынынжәнемазуттыбөлшексаудадаөткізуді;
16) сыртқыэкономикалыққызметтіжүзегеасыратынсалықтөлеушілерге.